MẪU ĐƠN DỰ TUYỂN HỌC BỔNG "FINOM – CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI"

0  Bình luận | 15/11/2021

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---
ĐƠN DỰ TUYỂN

HỌC BỔNG FINOM – CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI

Họ và tên:......................................................................................................................................... 

Giới tính:.......................................................................................................................................... 

Ngày sinh:........................................................................................................................................ 

Nơi sinh:........................................................................................................................................... 

Chỗ ở hiện tại:................................................................................................................................. 

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................... 

Điện thoại:........................................................................................................................................ 

Email:............................................................................................................................................... 

Mã số sinh viên:.............................................................................................................................. 

Là sinh viên năm thứ:..................................................................................................................... 

Thông tin tài khoản ngân hàng nhận học bổng:

  1. Tên ngân hàng:....................................................................................................................... 
  2. Chi nhánh............................................................................................................................. 
  3. Chủ tài khoản:........................................................................................................................ 
  4. Số tài khoản:........................................................................................................................... 

Khoa:................................................................................................................................................ 

Chuyên ngành:................................................................................................................................. 

Điểm trung bình học tập năm học 2022 - 2023:.......................................................................... 

Điểm rèn luyện năm học 2022 - 2023:......................................................................................... 

Bạn đã từng nhận học bổng chưa? Tên học bổng là gì? Tên tổ chức trao học bổng? 

Thời gian được trao học bổng?

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................                                     

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Tóm tắt điểm trung bình học tập theo từng năm và thành tích nghiên cứu khoa học đã tham gia (nếu có):

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................             

........................................................................................................................................................... 

Ước mơ và dự định nghề nghiệp của bạn trong tương lai là gì? 

Bạn đã lập kế hoạch như thế nào để đạt được ước mơ đó?

...........................................................................................................................................................                                                                         ...........................................................................................................................................................                         

Bạn đã và đang tham gia các tổ chức (CLB, đội, nhóm…) nào? 

Lý do bạn tham gia và vai trò của bạn trong tổ chức (CLB, đội, nhóm…) đó là gì?

...........................................................................................................................................................                                                 

........................................................................................................................................................... 

Em xin cam đoan bản tự khai trên đây hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Đà Lạt, ngày        tháng      năm 2023

Người khai

     (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

Viết bình luận của bạn:
icon

Tổng đài hỗ trợ (8h00 - 22h00)

Email: info@finom.vn
icon